Srní

Interaktivní mapa

SEDLO - Podmínky pro zachování krajinného rázu

 • Zásadně neobnovovat zcela zaniklé rozptýlené osídlení, tzn. nestavět žádné objekty ve volné krajině.

 • Nejlépe nestavět žádné objekty ani v prostoru někdejší vsi a území ponechat zcela bez rozvoje.

 • V případě nerespektování výše uvedené podmínky je nezbytné situovat domy pouze na zastavěnou stranu komunikace a v těsné návaznosti na ní. Rozhodně je však nutné zachovat rozvolněný charakter zástavby a stavět pouze v prostoru stávající vísky (tzn. mezi stávajícími objekty).

 • Chátrající zemědělské objekty v případě nové, výše zmíněné výstavby, odstranit. Jestliže zde nebudou stavěny nové objekty (vhodnější varianta), je možné stávající objekty rekonstruovat (nejlépe jen jeden a druhý odstranit).

 • Zachovat zemědělské obhospodařování okolí obce. Dílčí redukce rozsahu bezlesí je možná pouze na okrajích plužiny. Nedopustit vznik kompaktních ploch dřevin uvnitř plužiny.

 • Obhospodařovat segmenty s dochovanou strukturou plužin: lánové severně a úsekové západně od vísky.

 • Na scelených úsecích plužiny by bylo možné uvažovat o částečné obnově její základní strukturu pomocí ladem ponechaných linií někdejšího ohraničení.

 • Odstranit nově postavený objekt severozápadně od prostředního domu a zabránit případné výstavbě obdobných staveb. Není možné narušovat dochovaný krajinný ráz umisťováním takových objektů, které zákaz jejích výstavby obcházejí tvrzením, že se jedná o  objekty mobilní.

 

Celkové hodnocení

Malebnost drobného sídla je umocněna atraktivními rozhledy do krajiny.

Přísné urbanistické i architektonické podmínky pro rekonstrukce a výstavbu, spojené s doporučeným obhospodařováním plužiny, učiní z enklávy jeden z krajinářsky nejhodnotnějších segmentů.

Největším nebezpečím je případná výstavba nerespektující stanovené urbanistické ani architektonické regulativy.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

 • Stávající územní plán toto území neřeší a neumožňuje zde tak novou výstavbu, což je plně v souladu s podmínkami ochrany krajinné rázu.

Komentář k návrhu připravovaného nového územního plánu

 • Naprosto nepřijatelná, zásadním způsobem narušující dochovaný krajinný ráz, je plocha hromadné rekreace na západním okraji vísky.

 • Plocha pro zemědělskou výrobu překvapivě zahrnuje, kromě zemědělských objektů, i přilehlý starý dům.

 • Stávající plochu pro bydlení na východním okraji obce je nežádoucí zvětšit a připustit tak výstavbu nového domu za tím stávajícím.

 • Navržený záměr plochy OV (pravděpodobně malá sjezdovka) je třeba individuálně posoudit. Zcela nepřijatelná je výstavba jakýchkoliv doprovodných objektů i větších technických konstrukcí.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři