Srní

Interaktivní mapa

SRNÍ -Architektonická analýza

Převažující historický architektonický typ (stav před II sv. válkou):

Šumavský roubený dům - charakteristický výraznou hmotou se sedlovou střechou o sklonu 36 – 40 ° s průčelní polovalbou. Štíty jsou opatřeny vertikální výdřevou, časté je užití šindele – jako střešní krytiny i jako pobití svislých návětrných stěn. Zděná zástavba nastupovala až v průběhu 18. století, formálně i dispozičně však přejímala původní vzory, jak v objemovém, tak i architektonickém řešení. V mladší historii byly stavby ojediněle i celoomítané, ať již bylo toto řešení úpravou původního či detailem nově realizovaného objektu.

Centrální část sídla:

V prostoru kolem kostela Nejsvětější Trojice (dnešní sídelní jádro) vznikaly zpočátku téměř výhradně správní a občanské budovy, jejichž typologická charakteristika se od běžné obytné zástavby naprosto lišila. Stavby byly nejčastěji dvojpodlažní s mohutnou valbovou či jednoduchou sedlovou střechou, zděné celoomítané, s prvky městského tvarosloví.

Na počátku 20. stol. se jádrový prostor významně zahušťuje obytnými stavbami, rovněž povětšinou dvojpodlažními, jejichž architektonické pojetí bylo velmi různorodé, volně interpretující tradiční vzory. V zásadě se nejednalo o zástavbu výrazné architektonické hodnoty.

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 – 4 dobrá - částečná

V centrální části sídla nejstarší zástavba z převážné části zanikla, dochovala se většina objektů pocházejících z počátku 20. stol, na nichž často zanechaly výraznou stopu nevhodné rekonstrukční zásahy. V severozápadní partii enklávy se dochovala značná část původních budov, které stále nesou čitelné znaky původního tvarosloví.

Celková architektonická hodnota sídla: 4 nízká

Současný obraz sídelního jádra téměř zcela určuje novodobá zástavba. Vnitřní struktura sídla byla významně narušena měřítkově zcela nepatřičnými hotelovými objekty, silueta sídla však nejvíce utrpěla výstavbou tří třípodlažních bytových domů, které jsou utilitárním příkladem socialistické výstavby bez jakékoli snahy o architektonickou kvalitu. Současná výstavba severozápadně od centrální části sídla reprezentuje aktuální stavební trendy, vzhledem k výrazné pohledové expozici enklávy je negativní účinek většiny staveb výrazně posílen.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři