Srní

Interaktivní mapa

STARÉ SRNÍ - Podmínky pro zachování krajinného rázu

 • Obec dále prostorově nerozvíjet. Od svého založení až do současnosti je obec stále přibližně stejně velká, a proto je tuto kvalitu je žádoucí zachovat.

 • Zásadně nestavět žádné objekty podél silnice Srní – Mechov.

 • Respektovat dochovaný urbanistický typ – hromadné silnicovky. S naprostou většinou domů na jedné straně a jen ojedinělými staveními na straně druhé. V zásadě je možné jen zástavbu ojediněle zahustit.

 • Souvislým zastavěním východní strany silnice nenarušit atraktivní krajinářské pohledy do údolí.

 • Nestavět žádné objekty ve volné krajině.

 • V případě stavby na nezastavěné straně silnice respektovat pohledovou exponovanost tohoto území a dodržovat zde nejpřísnější regulativy. Nově zde vystavěný srub je příkladem stavby nevhodné do NP obecně, ale zásadní chybou bylo zejména jeho umístění na tuto exponovanou polohu.

 • Nestavět další domy za stávajícími objekty.

 • Domy příliš nevzdalovat od komunikace.

 • Obhospodařovat plužinu v okolí obce tak, aby byl zachován pohledově otevřený charakter území. Vyjma bezprostředního okolí vodního toku nedopustit plošné zarůstání plužiny.

 • Lokalitu se třemi samotami u lesa SZ od objektu NP zachovat v současném stavu (bez další výstavby).

 • Udržovat veřejný prostor v okolí kapličky.

 

Celkové hodnocení

Jedna z urbanisticky nejlépe dochovaných obcí, která si kromě půdorysného typu uchovala i původní velikost.

Naopak struktura plužiny se nedochovala prakticky vůbec. Zejména na pohledově exponovaném temeni nad obcí by však bylo možné uvažovat o částečném obnovení její struktury (ladem ponechat hraniční linie).

Obec je prakticky bez rozvojového potenciálu. Každý prostorový růst obce zásadním způsobem naruší dochovaný charakter krajinného rázu (zejména v severní a východní části obce).

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

 • Rozhodně nezastavět všechny plochy navržené k zástavbě na nezastavěné straně silnice -zástavba zde musí být pouze ojedinělá.

 • Návrh na rozšíření stavebních ploch nesmí vést ke zdvojení zástavby na jedné straně silnice, tzn. výstavbě druhé řady domů za těmi stávajícími.

 • Obec nerozšiřovat na JZ okraji (navržená plocha OV).

Komentář k připravovanému novému územnímu plánu

 • Pozitivní je oproti stávajícímu územnímu plánu zrušení dvou ploch občanského vybavení v jižní polovině obce.

 • Nepřijatelné je rozšíření stavební parcely na jižním okraji obce umožňující výstavbu dvou domů za domem stávajícím.

 • Zcela nevhodné je souvislé vymezení plochy pro bydlení na jižním okraji obce, což umožňuje souvislé zastavění této plochy. Jednotlivé plochy pro bydlení by měli vymezovat pouze stávající objekty, tzn. neumožňovat výstavbu dalších objektů.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři