Stožec

DOBRÁ - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: silniční jednořadá ves

Zástavba byla hustě řazena podél jedné strany komunikace, pouze objekty výjimečné funkce (škola, kaplička, hasičská zbrojnice, hájovna) byly situovány na straně protější.

Stávající urbanistická struktura: silniční jednořadá

Domy jsou i v současnosti uspořádány pouze po jedné straně komunikace. Charakteristická struktura s původní hustotou zástavby se dochovala v západní části sídla. Po zaniklých objektech v ostatních částech existují v zástavbě proluky, které v jihovýchodní partii enklávy tvoří spojité nezastavěné plochy.

Dochovanost urbanistického typu: 1 výjimečně dochovaný

Přestože přibližně polovina původních staveb zanikla, sídlo si v západní části uchovalo kompaktní charakter. Novodobé realizace ctí jednostranné uspořádání zástavby a kromě dvou objektů, které porušují linii stavební čáry a jsou situovány výrazně dále od komunikace, respektují charakteristické půdorysné uspořádání objektů v organismu sídla.

 

Plužina

Typ plužiny: lánová, úseková a dělená úseková

Jednotlivé pozemkové pásy probíhaly kolmo k ose vesnice – cestě a navazovaly na jednotlivé usedlosti. Velká část pozemků (zejm. údolní niva) byla tvořena travními porosty. Pastviny nebyly vnitřně členěny. Louky byly děleny na úseky. V každém úseku stál seník, do nějž bylo seno sklízeno a  po zamrznutí podmáčené nivy odváženo. Seníky byly charakteristickým znakem volné krajiny. Odlišný charakter měly okrajové části plužiny. Ty byly členěny na různě velké kompaktní úseky. V nejzápadnější části enklávy byly úseky vnitřně členěny na úzké pásy.

Dochovanost plužiny: 3 – 4 a 2 dobrá až částečná a okrajově i velmi dobrá

Celá plužina je dnes tvořena travními porosty, někdejší vnitřní členění již však není zřetelné. Z části se dochovalo v segmentech údolní nivy, které dnes již nejsou obhospodařovávány. Typické seníky v nivních loukách byly zlikvidovány, zmizela i vazba pozemkových pruhů na jednotlivé usedlosti. Zůstal zachován pohledově otevřený charakter plužiny. Velmi dobře je vnitřní členění dochováno v charakterově odlišném segmentu dělené úsekové plužiny v nejzápadnější části.

Vazba plužiny na sídlo:

Sídlo tvoří přirozené jádro plužiny, která je ze všech stran obklopuje. Její tvar je, stejně jako sídla samotného, výrazně protáhlý.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři