Stožec

DOBRÁ - Základní údaje

Horská, původně dřevařská obec ležící na pravém břehu Teplé Vltavy v širokém říčním údolí v nadmořské výšce 750 - 770 m.

 

Prostorové souvislosti

Obec leží v  údolí Teplé Vltavy. Toto ploché, odlesněné údolí s širokou říční nivou je rámováno výraznými zalesněnými masivy. Právě spojení přírodní nivy s mokřady, meandrujícím tokem a slepými rameny s plochou kulturní krajiny a mohutnými zalesněnými vrchy utváří charakter území.

 

Typologie české krajiny

Dobrá leží prakticky na rozhraní dvou zcela odlišných krajinných typů. Větší SV část enklávy náleží do krajinného typu:

6M11 – novověká lesozemědělská krajina širokých říčních niv

Menší JZ část leží v krajinném typu:

6L6 – novověká lesní krajina hornatin

 

Historie

Jedno z nejmladších šumavských sídel - první písemná zmínka pochází z roku 1816. Dobrá byla založena jako dřevařská ves, zemědělství mělo pouze doplňkový charakter – osadníci obhospodařovávali rozlehlé louky ležící mezi sídlem a řekou. Enkláva byla vždy pod silným kulturním vlivem sousedních Volar. Její postupný růst ukončily poválečné události a odsun obyvatelstva. I přes částečné dosídlení počet obyvatel od 60. let 20. stol. soustavně klesal až téměř k nule. Díky odloučenosti byla enkláva dlouho stranou zájmu, což paradoxně přispělo alespoň z části ke konzervaci původního charakteru sídla.

 

Vývoj osídlení

Současný rozsah zástavby je v podstatě totožný  se stavem z první poloviny 19. století. V průběhu 19. a v první polovině 20. století došlo k významnému půdorysnému rozvoji obce, po druhé světové válce však došlo k zásadní redukci historické zástavby. Dochovaná část sloužila individuální rekreaci a právě chalupářům vděčí za svoji současnou podobu. V posledních letech sídlo zvolna ožívá a sílí i tlak na novou výstavbu.

 

Vizuální souvislosti

Vizuální uplatnění sídla v krajině

Dobrá leží v širokém údolí Teplé Vltavy, jen několik metrů nad údolní nivou. Vizuálně se sídlo uplatňuje v pohledech přes široké, dosud pohledově otevřené údolí Teplé Vltavy. Není však patrná z dálkových pohledů.

Oblast krajinného rázu

4. Údolí Vltavy u Dobré

Sídlo leží v J polovině oblasti podél její osy – toku Teplé Vltavy. Jižně od obce se zvedá oblastní veduta masivu Stožce, jehož vrchol je zároveň i krajinným pólem.

Místa krajinného rázu

Naprostá většina zástavby leží pouze ve dvou KvC (kromě samot směrem na Černý Kříž). Jejich ohraničení je výrazně otevřené v ose údolí, a proto jsou značně pohledově spojité. Oba celky naopak výrazně uzavírá masiv Stožce, daleko méně pak protilehlá hrana údolí. V obou KvC převažuje matrice smíšená říčních niv (Sn) doplněná výjimečnou matricí luhů přírodních niv (Ln) a běžnou lesní (Ls). Vnitřní krajinářská hodnota matric je vysoká, tzn. 1-2.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři