Stožec

STOŽEC - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ:

sídlo s rozptýlenou strukturou zástavby, mladší forma silniční vsi

Původní zástavba dřevařské osady byla rozptýlena v odlesněném členitém jihozápadním svahu údolí Studené Vltavy. Domy mezi sebou vytvářely značné prostorové odstupy. Zahušťováním rozvolněné zástavby podél komunikací vznikají kompaktnější silniční formy (2. polovina 19. až 1. polovina 20. století). Nejvýraznější z nich se nacházela při severním kolmém napojení na hlavní cestu mezi Novou Pecí a Novým Údolím, další drobná silniční struktura vznikla jižněji, v místě napojení cesty, která se k hlavní komunikaci přimykala po vrstevnici.

Stávající urbanistická struktura:

východozápadní osa: silniční forma zástavby

komunikace Nová Pec – Nové Údolí: hromadná silniční rozvolněná

jižní část sídla: rozptýlená forma zástavby

Dvě třetiny původní zástavby zanikly, v centrální části sídla si však struktura udržela silniční formu - dominantní je v současné době kompaktní silniční struktura podél západo-východní komunikační osy. Oboustranně formovaná zástavba se započala konsolidovat již v 2. polovině 19. století, v 2. polovině století 20. byla nově realizovanými stavbami postupně zahušťována. Podél východní strany komunikace paralelní s linií železnice vznikl bytový dům a soubor řadových rodinných domů.

Podél komunikace Nová Pec – Nové Údolí postupně vznikla nepravidelná silniční struktura s většími rozestupy mezi jednotlivými objekty a jejich skupinami.

Likvidací izolovaně stojících staveb po odsunu původního obyvatelstva byl významně redukován rozsah rozptýlené zástavby. Část struktury se dochovala v jižní části enklávy, i zde jsou však objekty převážně uspořádány podél komunikace.

V druhé polovině 20. století byl na jižním okraji vybudován areál pohraniční stráže.

Dochovanost urbanistického typu:

rozptýlená forma zástavby:

severní a západní část sídla: 0 struktura zcela zanikla bez následné obnovy

jižní část sídla: 2 velmi dobrá

silniční forma zástavby:

severní a část sídla: 2 velmi dobrá

jižní část sídla: 0 struktura zcela zanikla bez následné obnovy

 

V severní části enklávy zcela převážil silniční charakter zástavby. Rozsah rozptýleného osídlení byl významně redukován a dnes se prakticky omezuje pouze na prostor podél komunikace v jižní části enklávy. V posledních desetiletích vzniká nová výstavba jak v silniční, tak v rozptýlené půdorysné struktuře sídla, rozsah zástavby však stále nedosahuje kulminačního stavu z první poloviny 20. století.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Plužina byla rozčleněna do obdélných nebo víceúhelných úseků. Některé úseky byly druhotně děleny na různě široké pásy. Dům, k němuž daný úsek patřil, stál nejčastěji na okraji nebo uprostřed daného úseku. Nad ornou půdou převažovaly travní porosty.

Dochovanost plužiny: 1 - 4 výjimečná až částečná

Plužina byla částečně narušena scelováním pozemků, v okrajích i postupující sukcesí. Nejlépe je plužina zachována v nejvyšších částech enklávy (východní část KvC I). Dobře je zachována ve střední části enklávy.

Vazba plužiny na sídlo: Sídlo tvoří přirozené jádro plužiny, která jej ze všech stran obklopuje.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři