Strážný

DOLNÍ CAZOV - Základní údaje

Historie a vývoj osídlení

Rozvolněná lánová ves s lánovou plužinou. Osou sídla byla komunikace, kolem níž byly řazeny domy. Vzdálenost mezi nimi byla dána šířkou jednotlivých pásů lánové plužiny, které byly uspořádány kolmo ke komunikaci. Po druhé světové válce bylo původní německé obyvatelstvo vysídleno. Zánik sídla pak byl po roce 1948 zpečetěn zřízením pohraničního pásma. V souvislosti s jeho vznikem bylo území částečně narušeno nově vybudovanými komunikacemi.

Současnost

Zemědělská krajina bez osídlení. Historická struktura lánové plužiny byla jen velmi málo narušena scelováním pozemků a patří tak mezi výjimečně dochované segmenty. Jednotlivá ohraničení tvořená kamenicemi si z velké části zachovala původní převážně bezlesý charakter.

Podmínky pro zachování krajinného rázu

  • Nestavět žádné objekty, s výjimkou turistického mobiliáře.

  • Alespoň v jádru enklávy zachovat zemědělský charakter území.

  • Rozptýlenou zeleň usměrňovat na ohraničení pozemků, tak aby bylo patrné lánové uspořádání plužiny.

  • U dosud převážně bezlesích kamenic nedopustit jejich souvislé zarostení dřevinami.

 


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři