Strážný

HLINIŠTĚ - Podmínky pro zachování krajinného rázu

 • Zachovat soustředěný charakter hromadné silniční vsi (není nutno trvat na rozvolnění zástavby) s několika existujícími solitérními objekty ve volné krajině.

 • Neohrozit prostorové kvality území situovaného jižně od silnice I/4, případnou zástavbu nejlépe soustředit na plochy severně od komunikace

 • Prostorově scelit obytnou zástavbu situovanou severně od silnice I/4

 • Nestavět žádné objekty jižně od toku Řasnice

 • Zásadně nerealizovat žádné další individuální stavby ani jejich skupiny ve volné krajině.

 • Výsadbou rozptýlené zeleně uvnitř zemědělského areálu i v jeho obvodu snížit negativní pohledový efekt staveb.

 • Zachovat existující segment lánové plužiny na severu a severozápadě a zemědělský charakter okolí sídla (zejm. směrem na Strážný).

 

Celkové hodnocení

Malá sídelní enkláva byla významně narušena nejenom zánikem podstatné části původního stavebního fondu, ale především výstavbou zemědělského areálu v bezprostřední vazbě na sídlo a rozšířením původní komunikace. Frekventovaná silnice I/4 prochází samým středem sídla a dělí jej tak na dva nesourodé celky. Rušivý efekt staveb zemědělského areálu lze částečně potlačit výsadbou zeleně uvnitř komplexu i na jeho okrajích. V případě silnice je eliminace prakticky nemožná. Je vhodné vytvořit mimo linii komunikace plošně i objemově přiměřený soubor staveb s čitelným veřejným prostorem.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

 • Vzhledem k roztříštěné půdorysné struktuře centrální části sídla je vhodné soubor prostorově konsolidovat. Jednou z možností je vytvořit kompaktnější strukturu podél severní hranice silnice I/4. Pozice je však nevhodná pro vybudování obytné zástavby, možnou alternativou je využití je smíšená funkce - obchod a služby. Další alternativou je využít stávající soubor obytné zástavby situovaný severně od komunikace, který by bylo možno rozšířit východně a vytvořit koncentrovanější uliční formu s dostatečně dimenzovaným veřejným prostorem, která bude prostorově odcloněna od silnice (vhodné podpořit výsadbou stromové zeleně) a vytvoří nezávislou strukturu. Vzhledem k odstupu od komunikace mohou nově navržené stavby sloužit jako funkčně smíšené ubytovací zázemí v kombinaci s obchodem či službami, případně i k funkci obytné. Možností je i částečně obnovit zaniklou hromadnou silniční strukturu při obslužné komunikaci v severozápadní části sídla, vzhledem ke skutečnosti, že se však jedná o cestu sloužící k dopravní obsluze zemědělského areálu, je tato alternativa nepravděpodobná.

 • Vhodnější by bylo plochy jižně od silnice zezastavovat

 • Vzhledem k tomu, že sídlo ztratilo svoji původní podobu a z mnoha aspektů nelze obnovit jeho charakteristické uspořádání, je prioritou vytvořit sociálně fungující celek, který může mít zcela novou, avšak citlivě pojatou koncepci. Návrh by měl vzniknout z komplexní studie, která by zhodnotila všechny limity sídla.

 • Je zásadně nevhodné stavět jakékoli další domy podél staré cesty ke Strážnému.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři