Strážný

ŘASNICE - Podmínky pro zachování krajinného rázu

  • V případě obnovy sídla respektovat historickou půdorysnou formu .

  • Plošně nerozšiřovat existující areál

  • Omezit množství zpevněných ploch v areálu, rozšířit zatravněné plochy a doplnit celek stromovou zelení tak, aby se snížila jeho pohledová exponovanost a byl vytvořen čitelný veřejný prostor (případně i strukturu ve střední části lokálně zahustit).

  • Zásadně nestavět žádné samostatně stojící objekty ani jejich skupiny ve volné krajině.

  • Nestavět nové objekty mimo historický půdorys sídla.

 

 

Celkové hodnocení

Mezi sídly ležící na území, příp. v těsném sousedství Národního parku Šumava je Řasnice jednou z enkláv s nejnižší urbanistickou hodnotou . Narušeno bylo likvidací původního stavebního fondu, výstavbou novodobého areálu i realizací silničního obchvatu sídla. Ten je vzhledem k hustotě dopravy potřebný, velmi rušivá je však forma jeho provedení na masivním náspu. Markantní je to zejména u napojení komunikace na Vlčí jámy. Nepřirozeně působí i mohutné hráze nádrží ČOV ve svahu jižně od sídla.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

Územní plán obce neměli autoři této práce k dispozici. Kvantitativní rozvoj je možný, jeho zásady jsou popsány v podmínkách ochrany krajinného rázu.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři