Strážný

ŘASNICE - Urbanistická analýza

 

Historický urbanistický typ: rozvolněná krátká lánová ves

Zástavba vznikala podél linie Zlaté stezky mezi Vimperkem a Strážným. Stavby byly řazeny v poměrně pravidelných odstupech vůči komunikaci a přesto, že forma nebyla zcela pravidelná (odstupy staveb od cesty byly proměnlivé), je pravděpodobné, že struktura vznikla v jednom časovém období. Tuto skutečnost podporuje způsob formování plužiny, která byla členěna na pravidelné délkové pásy, jejichž příčnou osu protínala komunikace.

Jižně od enklávy, na pravém břehu Řasnice, byl v 2. polovině 19. století vybudován mlýn.

Stávající urbanistická struktura:

- novodobý areál bez kultivované půdorysné formy a urbanistických hodnot - několik staveb – torzo někdejší vsi

- drobný shluk staveb u někdejšího mlýna

Těžiště tvoří živelně rostlý soubor staveb soustředěných v novodobém celku, postrádajícím jakoukoli urbanistickou koncepci a hodnotu. Areál je situován severně od staré cesty na Strážný a je tvořen několika velkokapacitními ubytovacími objekty, drobnějšími rekreačními stavbami a čerpací stanicí s odstavným parkovištěm a zázemím pro kamiony.

Proti prostorové logice jsou objemově nejdominantnější stavby situovány v terénně výše položených partiích a celému prostoru dominují. Celkově neuspořádaný a měřítkově nepatřičný charakter celku je umocněn neadekvátním podílem zpevněných ploch – až na zanedbatelné dělící plochy zeleně jsou prakticky všechny stavby areálu umístěny v souvislé asfaltové ploše.

Západně, podél staré cesty do Strážného, se nacházejí dva původní domy, které však vzhledem k zásadním ztrátám v historickém stavebním fondu netvářejí prostorové vazby s dalšími dochovanými objekty situovanými východně. Mají tak charakter izolovaně stojících staveb.

Jižně od silnice I/4 je v pohledově velmi výrazné pozici situována čistírna odpadních vod, kterou tvoří několik přízemních objektů.

U řeky Řasnice se nachází drobný soubor staveb kolem původního mlýna a v severozápadním cípu katastru při hranici lesa pak izolovaný objekt hájovny.

Dochovanost urbanistického typu: 4 částečná - část zanikla, část byla sloučena s novodobým areálem

1 výjimečná - soubor staveb u někdejšího mlýna

Z původní formy se dochovalo pouze torzo. Charakteristická komunikační struktura sídla téměř není patrná, z historické zástavby existují v dnešní době pouze dva objekty situované v západní části sídla, podél staré cesty do Strážného, a tři stavby v prostorovém odstupu v partii východní. Dochované objekty se zde však prakticky stávají prostorovou součástí novodobého areálu a jejich původní role v rámci komunikačního celku je velmi málo zřetelná.

Prakticky bez výraznějších prostorových změn se dochoval soubor bývalého Salzerova mlýna a dvou přidružených domů.

 

Plužina

Typ plužiny: lánová

S lánovou vsí se geneticky pojí lánová plužina. Osu tvoří cesta a kolmo na ni jsou řazeny jednotlivé pásy (lány). V každém pruhu, zpravidla co nejblíže komunikaci, stál dům, k němuž pozemek náležel. Celá plužina má toto pravidelné členění.

Dochovanost plužiny: 4 částečná

Historická struktura plužiny je významně narušena scelováním pozemků. Většina ohraničení jednotlivých pásů tak zanikla. Pouze v severovýchodní části plužiny se část historického členění dochovalo.

Vazba plužiny na sídlo:

Sídlo je přirozeným jádrem plužiny a ta jej ze všech stran obklopuje.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři