Strážný

STRÁŽNÝ A KOŘENNÝ - Architektonická analýza

Převažující architektonický typ původní zástavby (stav před II sv. válkou):

Strážný

soustředěná silniční forma

Historicky se nejstarší zástavba v sídle řadí k typu šumavského roubeného domu, charakteristického výraznou hmotou se sedlovou střechou o sklonu 36 – 40 ° se strmou průčelní polovalbou. Štíty byly opatřeny vertikální výdřevou, časté bylo užití šindele – jako střešní krytiny i jako pobití svislých návětrných stěn. Zděná zástavba nastupovala až v průběhu 18. století, formálně i dispozičně přejímala původní vzory; starší objekty byly rovněž dodatečně omítány. Stavby v sídle byly přízemní, v rámci mladších úprav byly některé budovy v centrální části sídla navyšovány od podlaží.

V prostoru sídla existovaly tvarové nuance, vycházející ze základní formy, které souvisely s rozdílnou dobou vzniku zástavby a využitím budov. V průběhu historie byly některé starší objekty rovněž výrazně přestavěny.

V centrální části sídla se nacházely stavby jednoduchého půdorysu, které v nejstarším období patrně formálně respektovaly regionální specifika prosté venkovské zástavby, v 2. polovině 19. a počátkem 20. století byla řada objektů přestavěna, navýšena o podlaží a přebírala městské tvaroslovné prvky (celoomítaná fasáda, plastická profilace průčelí, valbová střecha). Stejné znaky neslo i mnoho staveb nově realizovaných v této části sídla.

Zástavbu v jižní části celku tvořily dvoj- a trojstranné usedlosti, orientované do uličního prostoru štítem obytných budov – z dochované obrazové dokumentace je zřejmé, že většina štítových fasád byla v období 1. poloviny 20. století již omítaná.

Stavení bezzemků situovaná v severní části sídla byly drobné objekty, orientované do ulice rovněž štítem – objekty byly tvarově jednotné a vytvářely charakteristický ucelený soubor. Na dochované obrazové dokumentaci je mnoho staveb ještě roubených, opatřených vnější výdřevou, či alespoň výdřevou štítu. Na mapě stabilního katastru je většina budov již označena jako zděná, je však možné, že se jednalo pouze o dodatečně omítané roubení.

zástavba mimo soustředěné sídlo:

V lokalitách mimo hlavní půdorysnou formu se vyskytovaly nejčastěji stavby typologicky se řadící k tzv. šumavskému roubenému domu, v obvyklé tvaroslovné podobě.

 

Kořenný

Původní zástavba rovněž typologicky odpovídá tzv. šumavskému roubenému domu, na snímcích z počátku 20. století je většina staveb již celoomítaná. Na několika historických snímcích jsou ojediněle zachyceny i objekty řadící se k tzv. alpskému typu, charakteristickému mohutnou hmotou na centrálním půdoryse a dominantní sedlovou střechou o velmi nízkém sklonu.

 

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

Strážný

zástavba v rámci historického půdorysu sídla: 4 částečná

zástavba mimo soustředěné sídlo: 3 dobrá

Charakteristická zástavba jižní a severní části sídla zanikla. Dochovala se pouze střední partie půdorysu, novodobými stavebními úpravami však byla původní podoba většiny budov velmi proměněna či zcela setřena.

Historický stavební fond, který se nachází mimo vlastní půdorys sídla byl z části ušetřen poválečné likvidace, mezi zástavbou je možno najít jedinečně zachovalé objekty, řada je však rovněž narušena nevhodnými rekonstrukčními zásahy.

Kořenný: 3 dobrá

V jižní části historického sídla se dochovalo několik původních staveb, které si uchovávají poměrně dobrou vypovídací hodnotu.

 

Celková architektonická hodnota zástavby:

Strážný: 4 nízká

Podstatná část původní zástavby byla zničena, dochované objekty v převážné míře narušeny nevhodnými stavebními úpravami. Do obrazu sídla významně zasáhla novodobá, zejména porevoluční výstavba. Na uprázdněných místech po zaniklých objektech v severní části sídla vyrostly v posledních desetiletích 20. století tři třípodlažní bytové domy, které reprezentují konvenční dobové stavitelství – budovy jsou objemově velice dominantní a architektonicky utilitárně pojaté. V části jižní byly realizovány ponejvíce komerční stavby, měřítkem i celkovým pojetím rovněž bez ambice přizpůsobit se dochovaným objektům.

Zcela zásadně však siluetu sídla narušila výstavba komerčního areálu situovaného východně mezi hranicí původního sídla a silnicí I. třídy. Jedná se o budovy reprezentující nejnižší architektonickou kulturu a fakt, že byly realizovány na území požívající nejvyšší ochrany přírodních i kulturních hodnot, činí jejich existenci přinejmenším nepochopitelnou.

Běžná individuální rodinná či rekreační výstavba dokládá ve všech časových obdobích aktuální stavitelské trendy – průměrné či podprůměrné architektonické hodnoty.

Kořenný: 2 vysoká

Zástavba Kořenného je tvořena z větší části historickou zástavbou a několika objekty realizovanými v novodobé historii. Původní stavby jsou poměrně citlivě rekonstruovány, nové realizace opět reprezentují konvenční stavitelství, které ctí základní objem, mnoho architektonických prvků však je voleno nevhodně (např.těžká střešní krytina v cihlové barvě, výrazné přístavby, členitá rovina střechy, zmnožené vikýře, apod.)


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři