Strážný

STRÁŽNÝ A KOŘENNÝ - Podmínky pro zachování krajinného rázu

 • Zachovat stávající strukturu silniční až hromadné silniční vsi ve Strážném a rozvolněné silniční vsi v Kořenném a na západním okraji nově vznikající ulice. V části Kořenného, kde je zřetelné lánové uspořádání plužiny, zachovat návaznost domů na jednotlivé lány.

 • Udržet soustředěný charakter zástavby. Zásadně nestavět žádné samostatné objekty ani jejich skupiny ve volné krajině.

 • V centru sídla zachovat jednostranné uspořádání zástavby a parkovou plochu na protější straně komunikace. Severně i jižně od sídelního jádra je naopak žádoucí obnovit oboustranný charakter zástavby s těsně řazenými domy podél cesty.

 • Zásadně nezastavovat krajinu plošně. Mnohem vhodnějším řešením než pozemky čtvercového tvaru s domy situovanými v hloubce parcely jsou pozemky podélných proporcí orientované kolmo ke komunikaci, s objekty řazenými co nejtěsněji k obslužné cestě, uvolňující tak zbývající prostor parcely zahradě. Zároveň je nezbytné udržet co nejtěsnější vazbu pozemků a docílit tak co největší hustoty zástavby. Tímto způsobem je žádoucí realizovat nové objekty i na nových rozvojových plochách severozápadně od historického jádra. Zejména v návaznosti na stávající půdorysnou strukturu je nezbytné respektovat a udržet soustředěný charakter zástavby podél komunikace.

 • Zachovat prostorové oddělení historického jádra od novodobého obchodně–zábavního areálu parkovou zelení.

 • Stavebně (ani rozvolněnou zástavbou) nepropojovat Strážný a Hliniště. Skupinku objektů u křižovatky východně od obce ponechat jako izolovaný stavební počin a dále jej nerozvíjet.

 • Zachovat zemědělský charakter krajiny v okolí obce. Nedopustit zarostení segmentů s  dochovanou historickou strukturou krajiny – tento požadavek se týká zejména prostoru severozápadně od Strážného a plužiny vísky Kořenný, ležící mimo území NPŠ.

 

Celkové hodnocení

Historické jádro Strážného je pouze částečně dochováno. Celé sídlo bylo významně narušeno novodobou výstavbou - v období socialismu byly vybudovány hmotově dominantní bytové domy na severním okraji obce, zásadním narušením však byl porevoluční živelný stavební boom, který reagoval na obnovení přeshraničního provozu. Současná podoba obce je selháním zainteresovaných zástupců samosprávy i státních úřadů, zejm. z pohledu ochrany krajiny. Obzvlášť alarmující je skutečnost, že k zásadnímu narušení sídelní struktury došlo v situaci, kdy většina území požívala ochrany jako NP a zbylá část jako CHKO .

Poněkud paradoxní je skutečnost, že v NP leží část obchodně – novodobého zábavního areálu, který má doslova „slamový charakter“ a nikoli však severovýchodní část enklávy s velmi dobře dochovanou historickou krajinnou strukturou.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

 • Strážný disponuje prostorovými rezervami pro kvantitativní rozvoj, jejichž využitím by nebyl významně narušen charakter krajiny.

 • Zastavěním všech rozvojových ploch navržených územních plánem (zejména na jihozápadě a jihu enklávy) dojde k dalšímu významnému narušení dochovaných hodnot území.

 • Nezastavět parkový prostor v centru sídla

 • Je možné a vhodné zahustit zástavbu na severním a jižním okraji sídla.

 • Je možné zastavět ulici na severozápadním okraji sídla. Zástavba by však měla těsně navazovat na komunikaci a v návaznosti na stávající strukturu na okraji sídla zachovat její soustředěný charakter.

 • Vzhledem k již provedenému napojení pozemků, situovaných podél nově vzniklé západo-východní komunikace v severozápadním okraji sídla (jižně od výše uvedené komunikace) na infrastrukturu, je možné tyto parcely použít pro výstavbu. Podmínkou však je, aby se zástavba soustředila co nejtěsněji podél cesty a zahrady byly za domy. Cílem by mělo být vytvoření kompaktní uliční struktury a nikoli plošně zastavěného území.

 • Nezastavovat rozsáhlý prostor západně od centra obce (jižně od nově vzniklé komunikace).

 • Nedopustit stavební propojení historického jádra obce s novodobým obchodně-zábavním areálem. Zachovat jejich oddělení parkovou zelení.

 • Kultivovat veřejný prostor sídla – vytvořit materiálově i architektonicky jednotný parter, který pomůže roztříštěný charakter sídelního jádra scelit.

 • Zrušit stavební parcelu na jihozápadním okraji Kořenného, v sousedství objektu stojícího mimo komunikaci.

 • Nejvhodnější by bylo nerozšiřovat stávající enklávu u křižovatky, východně od Strážného. Jižně od tohoto místa je situován samostatně stojící objekt, je nezbytné zamezit vzniku dalších staveb v jeho sousedství.

 • Zásadně nestavět žádné nové objekty podél komunikace na Hliniště.

 • Nerozšiřovat zábavní a obchodní areály, parkoviště a čerpací stanice jižně od obce – podobné využití území nemůže být svou podstatou v souladu s krajinnými hodnotami národního parku.

 • Minimalizovat podíl zpevněných ploch v prostoru obchodně-zábavního areálu, kultivovat území veřejnou zelení.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři