Želnava

ŽELNAVA - Podmínky pro zachování krajinného rázu

 • Zásadně zachovat soustředěný charakter sídla a volnou nezastavěnou plužinu v okolí.

 • V historickém jádru respektovat historické půdorysy zaniklých objektů a novou výstavbou v původních stopách obnovit centrální veřejný prostor - náves.

 • Zachovat vnější obrys historického návesního jádra včetně zahrad a nejlépe i  jeho prostorové oddělení od souvisejících celků.

 • Zásadně sídlo nerozvíjet severním, západním a jihovýchodním směrem, v jižním směru pak pouze obnovit historický rozsah návsi a příp. drobně rozšířit hromadnou strukturu i na jihozápadní stranu komunikace.

 • Důrazně chránit pohledovou dominantu – kostel sv. Jakuba. Nepřipustit žádnou novou výstavbu v jeho okolí.

 • Ve východní části sídla, v prostoru mezi bytovými domy a odděleným hromadným souborem v jihovýchodní části sídelního celku, realizovat zástavbu pouze v linii bezprostředně podél komunikace (jižně). Jakákoliv další výstavba v tomto prostoru je zcela nežádoucí.

 • V prostoru mezi fragmentem historické usedlosti a hranicí lesa ve východní části sídla je možno realizovat dvě a tři stavby při existujících přístupových komunikacích

 • Je vhodné nepropojovat dvě oddělené skupiny bytových domů situovaných v severní části sídla a ponechat tak odstup mezi návesní a silniční strukturou.

 • Novou zástavbu v lokalitách mimo návesní prostor umisťovat co nejtěsněji ke komunikaci a okolní zástavbě, zahrady na okraji sídla orientovat do volné krajiny, kde pomocí vzrostlých (ovocných) stromů vytvoří tradiční přechod mezi sídlem a krajinou.

 • Zásadně nestavět žádné nové individuální objekty ani jejich skupiny ve volné krajině.

 • V případě rozšíření výrobního areálu důrazně chránit pás dřevin, který jej na jihu až východě odcloňuje od volné krajiny

 • Zachovat zemědělský charakter plužiny. Dílčí redukce rozsahu bezlesí je možná v sousedství lesních porostů.

 • Na Želnavském vrchu zachovat stávající rozsah bezlesí včetně historických forem ohraničení.

 • Udržovat aleje dřevin podél komunikací.

 • Zvýšit prostupnost zemědělské krajiny obnovením polních cest.

 

Celkové hodnocení

Jedná se o jedno z nejvíce narušených sídel v prostoru národního parku. Historické usedlosti návsi byly z velké části zlikvidovány, v sídle tak dnes zcela převažuje novodobá zástavba velmi nízké architektonické úrovně. Zůstal však velmi dobře zachován soustředěný charakter sídla a volná navazující nezastavěná krajina. Usměrněním nové zástavby lze nejen uchovat, ale i posílit zásadní kvality tohoto území.

Sídlo leží na okraji národního parku a je tedy logickým místem pro lokalizaci turistického zázemí. Siluetu řady sídel ležících v prostoru NP Šumava významně narušují kapacitní ubytovací objekty, které svými proporcemi překračují obvyklé měřítko tradiční zástavby horské části Šumavy (tzv. šumavského roubeného domu). V sídelním pásu Chlum – Bělá zástavbu naopak tvořily mohutné zděné uzavřené dvorce, které představují ideální formu pro apartmánové bydlení či hromadné ubytovací funkce. Obnova zaniklých staveb v původních objemech tedy nemusí být pouze samoúčelným krokem ke konsolidaci obrazu sídla, ale především doposud opomíjenou vhodnou investiční příležitostí.

Široké údolí Vltavy s téměř přírodní říční nivou, kulturním bezlesím na levém břehu, orámované mohutnými zalesněnými hřbety a umožňující dalkové pohledy, je turisticky velmi atraktivní. Přesto je průchodnost tohoto území po levobřeží omezená.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

 • Územní plán navrhuje rozsáhlé rozvojové plochy. Jejich naplněním by došlo k masivnímu rozvoji plošné zástavby, která by zásadně narušila přítomné hodnoty, zejména významnou dominantu širokého okolí – kostel sv. Jakuba a zcela klíčově by tak zasáhla do dochovaného krajinného rázu.

 • Územní plán nezohledňuje možnost obnovy návesního prostoru a plochy pro budoucí výstavbu navrhuje pouze bez patrné urbanistické koncepce – je proto žádoucí vypracování podrobného regulačního plánu, který by případnou obnovu zástavby vymezující historickou náves ošetřil.

 • V této souvislosti je možné a žádoucí zastavět proluku na západním okraji sídla (dle návrhu ÚP), oproti návrhu územního plánu se jako logický prostor pro zástavbu jeví pozemky podél komunikace I/39 na Horní Planou, jižně od křížení se silnicí III/1632 na Novou Pec. Vždy však pouze v rozsahu zaniklých staveb historické návsi.

 • Je žádoucí ponechat náves jako plochu veřejné zeleně.

 • Rozsáhlou rozvojovou plochu ve středu sídla, východně od historické návsi je možné zastavět jen částečně. Na západním okraji je možné mohutným dvorcem uzavřít východní stranu návsi, severní část plochy zastavět pouze v těsné vazbě na komunikaci, na jihovýchodě lze pouze okrajově rozšířit hromadnou strukturu. Mezi jednotlivými typy zástavby (náves na západě, uliční na severu a hromadnou na východě) ponechat prostorový odstup

 • Je možné několika objekty citlivě zahustit historický shlukový soubor na jihovýchodním okraji sídla. V krajním případě, po vyčerpání uvedených prostorových rezerv je možné strukturu v rozsahu nejvýše tří objektů rozšířit i na jihovýchodní stranu silnice – která územním plánem není určena k zastavění.

 • Obdobně – až po vyčerpání uvedených prostorových rezerv je možné postavit několik objektů na východním okraji sídla, severně od říčky Křepička. Ani tato plocha není územním plánem určena k zastavění.

 • Je zásadně nevhodné zastavovat zadní trakty existujících bytových domů, s výjimkou rozšíření objemů stávajících staveb. V prostoru mezi paralelními komunikacemi v severní části sídla je naprosto nežádoucí zřizovat jakékoli další obslužné komunikace pro případnou výstavbu.

 • Zásadně nestavět žádné objekty na navržené rozsáhlé ploše severně a severovýchodně od obce. Realizací zástavby v tomto prostoru by došlo k zásadnímu narušení pohledů na významnou dominantu širokého okolí – kostel sv. Jakuba.

 • Východně od zemědělského areálu je v zásadě možné realizovat navrženou plochu pro výrobu. Důrazně však musí být chráněn pás dřevin na jejím jižním až východním okraji, který ji odcloní pohledům z volné krajiny.

 • Navržený obchvat je v zásadě možné realizovat. Je však nutné vyvarovat se masivních náspů a komunikaci odclonit zelení. Důležité je také nenarušit linii horizontu severně od obce, která je součástí pohledů na kulturní dominantu kostela sv. Jakuba.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři