Modrava

FILIPOVA HUŤ - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: sídlo s rozptýlenou zástavbou, silniční víska

Rozptýlená zástavba byla rozšířena prakticky v ráci celé plochy enklávy. Stavby nevytvářely žádné pravidelné vazby a struktury, pouze v místě křížení hlavní komunikace a cesty na Březník bylo situováno lokální centrum sídla, které bylo patrně i jeho nejstarší částí. Kolem někdejší sklářské huti zde byla zástavba soustředěna podél komunikace a vytvářela malý silniční soubor.

Stávající urbanistický typ: rozptýlená zástavba

Podstatná část původního stavebního fondu zanikla, struktura si však i nadále uchovala rozvolněný charakter. Nově realizované stavby prozatím tuto formu významně nenarušují, pouze v západní části sídla při komunikaci vznikl v posledních letech kolem dvou dochovaných objektů drobný soubor, jehož struktura má již částečně hromadný silniční charakter.

Dochovanost urbanistického typu:

sídlo s rozptýlenou zástavbou: 1 výjimečně dochovaný

silniční víska: 0 nedochovaný – zanikla

Přestože většina původních objektů zanikla, zástavba si výjimečně uchovala rozptýlený charakter a sídlo si udrželo harmonický vztah urbanizovaných celků a krajinného rámce. Na území NP Šumava se jedná o jednu z urbanisticky nejhodnotnějších enkláv vůbec. Z malé silniční vísky v centru sídla se dochovaly pouze dva objekty, původní kompaktní forma již není čitelná. U západního okraje sídla vznikl drobný soustředěný soubor. Zástavba na východním okraji enklávy již rovněž dosahuje významnější koncentrace, podobným způsobem je pozvolna zahušťována i půdorysná stuktura v jižní části sídla při cestě na Březník. Ve všech těchto lokalitách se pozvolna zakládá intenzivněji formovaná struktura, pro budoucnost zde vyvstává možné nebezpečí další urbanizace a ztráty jednotného charakteru enklávy. .

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Plužina je tvořena jednotlivými úseky různorodých tvarů. Některé úseky byl děleny na pásy. Využití území dominovaly louky a pastviny.

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

Pouze část vnitřního členění plužiny zůstala zachována. Území je využíváno výhradně jako travní porosty. Okrajové části plužiny jsou dnes již porosteny lesem.

Vazba plužiny na sídlo: Rozptýlené osídlení je součástí plužiny.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři