Srní

Interaktivní mapa

PROSTŘEDNÍ A HORNÍ HRÁDKY - Základní údaje

Základní údaje

Původně se jednalo o část sídelní enklávy okolo Srní. Postupné zalesňování ji ve 20. století vizuálně oddělilo a proto je hodnocena samostatně. Enkláva leží na mírném svahu nad strmým údolím Vydry v nadmořské výšce 830 - 980 m.

Typologie české krajiny

6M2 – novověká lesozemědělská krajiny běžného reliéfu členitých pahorkatin a vrchovin

Prostorové souvislosti

Zalesňováním a sukcesí byla tato část srnské plužiny zmenšena asi na polovinu a vizuálně od ní oddělena. Zalesňování však neprobíhalo jen v pásu oddělující enklávu od okolí Srní, ale i uvnitř enklávy. Zejména Prostřední Hrádky jsou již dnes řadou malých, lesem izolovaných enkláv, než souvislým bezlesím.

Historie

Počátkem 18. století byla založena dřevařská ves v dnešním Starém Srní. Později se osídlení této enklávy rozšiřovalo a vzniklo tak i rozptýlené osídlení Prostředních a Horních Hrádků, které pak přes dnes zalesněný prostor pokračovalo k Dolním Hrádkům. Celé toto území bylo součástí Srnské enklávy. Základem obživy obyvatel byla práce v lese doplněná zemědělstvím.

Vývoj osídlení

Osídlení vzniklo v průběhu 18. století primárně v podobě rozptýlených usedlostí. Rozsah osídlení se brzo stabilizoval a až do poloviny 20. století zůstal přibližně stejný, příp. mírně klesal. V poválečné době došlo k částečné redukci rozsahu osídlení.

 

Vizuální souvislosti

Vizuální uplatnění sídla v krajině:

Enkláva, ležící v mírně zvlněném reliéfu, se neuplatňuje v dálkových pohledech. Pouze částečně v rámci enklávy kolem Srní a přilehlé části Vyderského údolí.

Oblast krajinného rázu

17. Kaňon Křemelné-Vydry–Otavy

Enkláva se nachází ve střední části oblasti nad její hlavní osou – kaňonem Vydry – Otavy.

Místa krajinného rázu

Rozptýlená zástavba leží celkem ve čtyřech KvC, přičemž za hlavní lze považovat KvC I a II. Jejich ohraničení je uzavřené na temeni vrchu a otevírá se vždy směrem do údolí – na S, resp. na V. Převažuje matrice zemědělských travních porostů (Zt), doprovázená v KvC II matricí lesní (Ls), jejichž vnitřní krajinářská hodnota je zvýšenou, tzn. 2.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři