Srní

Interaktivní mapa

ROKYTA a SCHÄTZŮV LES - Základní údaje

Jedná se o dvě sousední, prostorově však oddělené enklávy. Protože mají obdobnou historii a celkově jsou si dosti podobné jsou popisovány společně.

Základní údaje

Malé sídelní enklávy jsou lokalizovány v centrální části Šumavy. Osada Rokyta leží vzdušnou čarou přibližně 3 km JV od obce Srní v nadmořské výšce 890 - 935 m. Okrajem enklávy prochází Vchynicko–Tetovský plavební kanál. Osada Schätzův Les leží asi kilometr jižně od Rokyty v nadmořské výšce 930 – 1005 m.

Prostorové souvislosti

Enkláva Rokyta leží na malém sedle nad údolím Vydry a v ploché pramenné oblasti pravobřežního přítoku Hrádeckého potoka. Plochý, jen mírně zvlněný reliéf, je na východě ukončen zaříznutým údolím Vydry. Enkláva Schätzův Les leží na severozápadním svahu v pramenné části přítoku Hradeckého potoka. Na východě je enkláva ohraničena menším hřbítkem, za kterým již reliéf strmě spadá do údolí Vydry.

Typologie české krajiny

Obě enklávy leží v krajinném typu:

6M2 – novověká lesozemědělská krajina členitých pahorkatin a vrchovin Hercynika

Historie

Rokyta vznikla v okolí původní Schwarzenberské lesovny. V sousedství osad prochází Vchynicko-Tetovský plavební kanál, který byl vybudován podle návrhu inženýra Josefa Rosenauera v letech 1799 až 1801 a obcházel nesplavný úsek Vydry mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou. Je pravděpodobné, že rozvoj osídlení na Rokytě a Schätzově Lese souvisel s jeho stavbou a následným provozováním.

Vývoj osídlení

O vývoji osídlení nemáme přesné doklady. Můžeme pouze konstatovat, že za posledních téměř dvě stě let vzrostl počet domů o několik stavení. V posledních cca šedesáti letech je rozsah osídlení velmi stabilní.

 

Vizuální souvislosti

Vizuální uplatnění sídla v krajině

Vzhledem k charakteru reliéfu a obklopení enklávy lesem se v dálkových pohledech uplatňuje pouze omezeně část Rokyty ležící na plochém sedle nad údolím Vydry.

Oblast krajinného rázu

17. Kaňon Křemelné-Vydry–Otavy

Sídlo se nachází v jižní části oblasti u jedné z jejích hlavních os – toku Vydry-Otavy. Enklávou prochází i její další osa - Vchynicko-Tetovský kanál.

Místa krajinného rázu

Rozptýlená zástavba se nachází především v KvC I a II (do zbylých dvou zasahuje pouze okrajově). Jejich ohraničení po táhlých hřbetech je poměrně uzavřené a pohledově se otevírají pouze v osách jednotlivých údolí. Převažující matrice v KvC II je lesní (Ls), v KvC I již spíše přechází do matrice smíšené zemědělsko-lesní (Sz). Vnitřní krajinářská hodnota obou celků je zvýšená, tzn. 2.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři