Srní

Interaktivní mapa

SEDLO - Základní údaje

Základní údaje

Původně se jednalo o část sídelní enklávy okolo Srní. Postupné zalesňování ji v druhé polovině 20. století oddělilo a proto je hodnocena samostatně. Enkláva leží převážně na mírnějším svahu a částečně zasahuje i na prudších svahy údolí Křemelné v nadmořské výšce 730 - 895 m.

Typologie české krajiny

6M2 - novověká lesozemědělská krajina běžného reliéfu členitých pahorkatin a vrchovin

Prostorové souvislosti

Poměrně mírný reliéf enklávy je na jihu a východě ohraničen zalesněnými vrchy Spálený a Sedelský vrch a plochým sedlem mezi nimi. Na něm je umístěna akumulační nádrž pro hydroelektrárnu na Čeňkově pile. Tato ohraničení jsou pohledově uzavřená. Na severu a západě je ohraničení polootevřené do hlubokého údolí Křemelné. Z této strany se otevírají atraktivní výhledy do údolí a na masiv Křemelné na protější straně. Západní část enklávy je prostorově oddělena bočním hřbetem.

Historie

Počátkem 18. století byla založena dřevařská ves v dnešním Starém Srní. Později se osídlení rozšiřovalo a vznikla tak i lánová víska Sedlo a rozptýlená zástavba na části území. Enkláva Sedla byla původně součástí velkého odlesněného prostoru kolem Srní. Základem obživy obyvatel byla práce v lese doplněná zemědělstvím.

Vývoj osídlení

Osídlení vzniklo v průběhu 18. století a tvořila ji lánová víska s lánovou plužinou, která byla zřejmě až později doplněná rozptýlenou zástavbou s úsekovou plužinou. Rozsah osídlení se záhy stabilizoval. Od počátku 20. století pak zvolna klesal. V poválečné době došlo k radikálnímu propadu. Naprostá většina osídlení byla zlikvidována. Rozptýlené osídlení zaniklo zcela. Z lánové vísky zůstalo několik stavení. V prostoru někdejší vísky byly vybudovány zemědělské objekty, které dnes chátrají.

 

Vizuální souvislosti

Vizuální uplatnění sídla v krajině:

V rámci výrazného údolí Křemelné je enkláva pohledově velmi exponovaná.

Oblast krajinného rázu

17. Kaňon Křemelné-Vydry–Otavy

Sídlo se nachází ve střední části oblasti a je součástí její veduty.

Místa krajinného rázu

Zástavba sídla leží pouze v jednom KvC a nachází se na zmíněné vedutě. Ohraničení KvC je převážně uzavřené, ale významně se otevírá do kaňonu Křemelné. Převažuje matrice zemědělských travních porostů (Zt) s nejvyšší vnitřní krajinářskou hodnotou 1.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři