Srní

Interaktivní mapa

ÚDOLÍ - Podmínky pro zachování krajinného rázu

 • Vzhledem k vysoké hodnotě území zde nejlépe nestavět již žádné další objekty.

 • Rozhodně zde nestavět velké rekreační ani jiné funkčně a hmotově specifické objekty.

 • Zástavbu zásadně nezahušťovat – nestavět žádné objekty v sousedství stávajících.

 • Vzhledem k výjimečně dochované struktuře úsekové plužiny zachovat její obhospodařování v celém jejím rozsahu, včetně těch nejsvažitějších ploch.

 • Nedopustit masivní rozšiřování dřevinné zeleně z ohraničení do vnitřního prostoru úseků.

 • Dřeviny uvnitř úseků by rozhodně měly být pouze ojedinělé, aby nenarušovaly vizuálně zřetelnou strukturu úsekové plužiny.

 • Je-li okraj enklávy a lesa tvořen kamenicí, neměl by les tuto kamenici překračovat.

 

Celkové hodnocení

Zřejmě nejsvažitější dnes osídlená enkláva v NP. Zároveň patří mezi nejdochovanější, a proto by také měla být zajištěna její náležitá ochrana a obhospodařování (včetně nejprudších poloh). Největším nebezpečím je urbanisticky či architektonicky nevhodná výstavba a také neobhospodařování řady ploch.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

 • Prostor údolí není územním plánem řešen, a proto se zde nepřipouští žádná nová výstavba, což je v souladu s podmínkami ochrany krajinného rázu.

Komentář k návrhu připravovaného územního plánu

 • Schválení uvedených rozvojových záměrů je v zásadním rozporu s ochranou krajinného rázu i s podstatou NP.

 • Pro území, charakteristické rozptýleným osídlením, je naprosto zničující masivní plošná výstavba na navržených plochách. Zcela nepřijatelné jsou souvislé plochy pro bydlení v serpentinách i rozšíření stávající zástavby kolem hotelu Vydra.

 • Území je nejvíce narušováno velkými rekreačními zařízeními, je tedy vzhledem k vysoké dochovanosti území nežádoucí, zde budovat další obdobné zařízení, což naznačuje velká plocha OV nad akumulační nádrží.

 • Vzhledem k výjimečně dochované historické struktuře plužiny je zcela nežádoucí ji narušovat budováním sjezdovek.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři