Srní

Interaktivní mapa

ÚDOLÍ - Základní údaje

Základní údaje

Původně se jednalo o část sídelní enklávy okolo Srní. Postupující sukcese, a zejména zalesňování, ji v druhé polovině 20. století oddělilo, a proto je hodnocena samostatně. Enkláva leží na strmém východním svahu údolí Vydry v nadmořské výšce 670 – 875 m. Cesta stoupající od Čeňkovy Pily do Srní zde vede četnými serpentinami.

Typologie české krajiny

6M2 – novověká lesozemědělská krajina běžného reliéfu členitých pahorkatin a vrchovin

Prostorové souvislosti

Enkláva leží na východním svahu, který se prudce sklání k řece Vydře. Na severu je území ohraničeno strmým zalesněným svahem údolí Křemelné. Západní ohraničení enklávy tvoří Spálený a Sedelský vrch a sedlo mezi nimi. Právě zde leží akumulační nádrž pro hydroelektrárnu na Čeňkově Pile, která je napájena podzemním potrubím z Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu. Na jihu přechází strmý svah do mírně zvlněného reliéfu okolí Srní.

Historie

Počátkem 18. století byla založena dřevařská ves v dnešním Starém Srní. Později se osídlení této enklávy rozšiřovalo a vzniklo tak i rozptýlené osídlení Údolí. To původně, přes dnes zalesněný prostor, pokračovalo téměř až k obci Srní. Základem obživy obyvatel byla práce v lese doplněná zemědělstvím.

Vývoj osídlení

Osídlení vzniklo v průběhu 18. století, primárně v podobě rozptýlených usedlostí. Rozsah osídlení se v první polovině 19. století stabilizoval a až do poloviny 20. století zůstal přibližně stejný. V poválečné době došlo k částečné redukci rozsahu osídlení. Nově byly postaveny velké rekreační objekty.

 

Vizuální souvislosti

Vizuální uplatnění sídla v krajině:

V rámci širokého a hlubokého údolí Vydry je enkláva pohledově velmi exponovaná. Přestože se jedná o svah zaříznutého údolí, její horní část se významně uplatňuje i v dálkových pohledech.

Oblast krajinného rázu

17. Kaňon Křemelné-Vydry–Otavy

Sídlo se nachází ve střední části oblasti a jeho horní část je součástí její veduty.

Místa krajinného rázu

Většina rozptýlené zástavby leží pouze v jednom KvC – I (do KvC II zasahuje pouze okrajově). Jeho ohraničení je výrazně uzavřené zejména vrcholy Spáleného a Sedelského vrchu a jejich bočních hřbetů. Do kaňonu Vydry se KvC naopak značně pohledově otevírá. Jeho matrice je smíšená zemědělsko-lesní (Sz) s nejvyšší vnitřní krajinářskou hodnotou 1.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři